Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) jest SMK3D z siedzibą Łodzi,
  • Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba,
  • Dane przetwarzane będą wyłącznie celu obsługi zgłoszeń przesyłanych bezpośrednio na adresy mailowe pracowników Administratora, tj. w celu kontaktu, przesłania odpowiedzi na zapytanie kierowane do Administratora. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą),
  • Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora tj. dostawcom usług IT, a także organom administracji publicznej.
  • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych.
  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Administratora Państwa Danymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.

Close Menu
×
×

Koszyk